De eenheid / eendracht van alle christenen

Waarover gaat het in dit artikel?

Wij schrijven waarom wij geloven dat de eenheid, waar Jezus voor bad, in de gemeente kan worden verwezenlijkt. Waarin bestaat de eenheid van de christenen? — Christenen zijn één, niet alleen in de leer, maar ook in hun houding en hun levenswandel.

…Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. (Johannes 17:22–23) (NBV)

1 De eenheid van de christenen als afspiegeling van de drie-enige God

De eenheid komt voort uit Gods wezen. Drie-eenheid betekent: de goddelijke personen zijn onverdeeld en op een volkomen manier één. In Jezus is het woord mens geworden en het was op een volkomen manier in eendracht met de Vader tot het einde door zijn gehoorzaamheid. Dit had hij aan zijn discipelen als voorbeeld gegeven. Net zoals Jezus op een volkomen manier een eenheid in geest en wil met de Vader vormt, moeten zijn discipelen in eenheid van geest, wil en houding met elkaar samenleven.

In zijn gebed in Johannes 17 bidt Jezus de Vader, dat de eenheid ook onder diegenen, die de woorden van de discipelen horen, zal ontstaan. Dat zijn dus de christenen te allen tijde. (Johannes 17: 11,17–24) Het volmaakte voorbeeld van de drie-eenheid laat zien, dat de diepte van de eenheid van de christenen geen grenzen heeft, want het voorbeeld is de relatie tussen de Vader en de Zoon.

Net zoals de Vader met de Zoon een eenheid vormt en de Zoon met de Vader een eenheid vormt, en er niets is wat hen van elkaar scheidt, zo kunnen ook de discipelen in eenheid met elkaar en met de Zoon zijn.

2 De eenheid is mogelijk en noodzakelijk

Deze eenheid is een bestaande realiteit en een teken voor de wereld en voor de mensen, die de waarheid zoeken (Johannes 17: 21c en 23b). Het kan dus geen onbereikbaar doel zijn.

Jezus was zich bewust van het feit, dat hij voor zondige mensen bidt. Maar op basis van de verlossing werd er voor iedereen, die een diepe eenheid met de Vader wil zijn, de mogelijkheid geopend, om tot een diepe eenheid met elkaar in staat te zijn. De eenheid met de levende God vormt de eenheid met Christus en de verbondenheid in de liefde door de geest.

Onvoorwaardelijk vertrouwen, grenzeloze liefde en gehoorzaamheid, die tot elk offer bereid is, beschrijft de relatie tussen de Zoon en de Vader. Dat is ook voor een ieder, die Jezus wil volgen, te allen tijde de weg. Bij de bekering schenkt God ons de wens ons hele leven in zijn hand te geven, hem de leiding te geven en onze wil helemaal met de wil van de Vader te identificeren.

Volgens de bijbel betekent “eenheid zijn” met Christus ook een eenheid met andere christenen te zijn. (Handelingen 2:37–38)1

Zij dan, die zijn (Petrus’) woord aanvaardden, lieten zich dopen …

… en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel …

En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, … (Hand. 2: 41), (Hand 2: 26) en (Hand. 4: 32a)

Omdat deze mensen de eenheid met God en met andere christenen zoeken, kan God ze bijeenbrengen, zelfs als ze oorspronkelijk vanuit verschillende achtergronden komen. God wil, dat elk mens zich bekeert. Hij heeft daar alles voor gedaan en doet daar alles voor, maar Hij weet, dat het de persoonlijke beslissing van van zijn schepselen met een vrije wil is.

3 Wat betekent de eenheid van alle christenen?

3.1 Eenheid / enigheid in de leer

En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen … (Hand 2: 42)

daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. (Hand. 17: 11b)

En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen, die in Asia woonden, het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. (Hand 19: 8–10)

Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wèl onderlegd in de woorden des geloofs en der goede leer, … (1 Tim. 4: 6)

Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. (2 Tim. 3: 14–17)

Door deze teksten wordt duidelijk hoe belangrijk de leer van de apostelen is, die van Christus komt. De Heilige Geest leidt iedere christen en alle mensen die God zoeken tot deze leer.

Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven. (Joh. 20: 29)

… doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. (Joh. 16: 13)

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Joh. 14: 16–17)

Hij is het, die de geredde gelovigen in staat stelt een eenheid te zijn in de leer, in de interpretatie en de uitleg van het Woord van God, omdat ze “de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid” (Joh. 4: 23–24 en Filipp. 2: 1–2).

Het is in strijd met het Woord van God, dat de Heilige Geest mensen, die een open hart voor de waarheid hebben, bij belangrijke vragen (bijv. verlossing door Christus, Uitverkiezing, moeten we een paus hebben enz.) tot verschillende interpretaties leidt (Efez 4:1–6).

Want Hij wil dat alle christenen …

… de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, … (Efez 4: 13–24)

Het afwijken van de juiste leer was vanaf het begin al een werkelijk gevaar. Daarom hebben Jezus en ook de apostelen vermaand om waakzaam te zijn en in staat te zijn de juiste van de valse leer te onderscheiden (1 Kor. 2: 12–15).

Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. (Titus 2:1)

O Timoteüs, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. (1 Tim. 6: 20)

(Het woord dat hier in het Grieks voor kennis wordt gebruikt is gnosis. Zo heet ook de valse leer waarover Paulus hier spreekt.)

Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, … (2 Tim. 3:10a)

Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, … (1 Tim. 6: 3–4a)

… die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. (2. Tim. 3: 5)

3.2 Eenheid / eendracht in houding en levensvragen

… maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, … (Filipp. 2:2)

Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. (Filipp. 3:17–18)

Ik vermaan u dus: volgt mijn voorbeeld. Juist hierom heb ik Timoteüs tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Hij zal u mijn wegen in Christus [Jezus] indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. (1 Cor. 4: 16–17)

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.(Efez. 4: 1–6)

De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken. (Rom. 15: 5–6)

Het gaat hier niet om uniformiteit, maar dat iedereen van de broeders en zusters zich inzet voor de opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus. En dat met zijn gave en talenten (1 Cor. 12: 4 en 13 en Efez. 4: 16). Ieder lid is op dezelfde manier belangrijk (1 Cor. 12: 14–27).

De bijbel maakt geen verschil tussen de theorie en de praktijk:

Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, (2 Tim. 3: 10)

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. (Efez. 5 1–2a)

Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. (Joh. 13: 35)

Het bewustzijn van het belang van de eenheid vind men ook in het Oude Testament en in de kerkelijke geschriften van de eerste eeuwen.

Een bedevaartslied. Van David. Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133)

Hoor nu over de stenen die in het huis zijn. De vierkante en witte stenen, die precies op hun plaats passen, zijn de apostels, opzieners, leraren, dienaren, die door de barmhartigheid van God beroepen werden en geleid hebben, en geleerd en gediend in heiligheid en bescheidenheid diegenen die door God gekozen zijn, zowel diegenen die zijn ontslapen als ook diegenen, die zijn gebleven. Ze waren het met elkaar eens en hadden vrede onder elkaar en hebben naar elkaar geluisterd. Dit betekent het, dat de stenen precies samen passen in het bouwwerk van de toren.” (Pastor van Hermas – Visioen III: 51–53) (Christelijk geschrift uit de tweede eeuw na Christus)

Scroll to top ↑


Voetnoten:
  1. Als Bijbelvertaling hebben wij, tenzij bij het citaat anders aangegeven, de NBG51 geciteerd.