God is liefde

God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. (1. Johannes 4:16b)1

Het feit dat God liefde is, drukt op de diepste manier iets uit over hoe en wie hij is. Liefde is niet alleen een eigenschap van God maar hij is in zich zelf liefde. De liefde heeft haar oorsprong in God.
Omdat God liefde is heeft hij het hele universum gemaakt. Hij gaf ons het leven.

Als we naar de schepping kijken, dan ontdekken we een verbazingwekkende schoonheid tot in het kleinste detail. Alles is gerangschikt en doordacht. In de hele kosmos is alles op een perfecte manier op elkaar afgestemd. Boven alles staat de natuur van de mens – zijn vrije wil, zijn geweten, zijn capaciteit om lief te hebben, te denken en creatief te zijn – al die dingen weerspiegelen de natuur van God.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie,  het was zeer goed… (Genesis 1:31a)

Met huid en vlees hebt U mij bekleed; met beenderen en pezen hebt U mij samengeweven. U hebt mij leven en goedertierenheid geschonken, en Uw zorg heeft mijn geest bewaard. (Job 10:11–12)

Hoe ziet de liefde van God eruit?

Gods liefde is persoonlijk en volkomen

De teksten, die we hierboven al citeerden, laten zien dat God ons het leven geeft en zijn liefde met ons wil delen. Wat God doet is liefde. Daarom is de liefde van God niet gewoon een eigenschap, een onpersoonlijke energie of een bron van sterke gevoelens (zo zien mensen vaak de liefde van God). Echte liefde betekent een diepe beslissing en wil om altijd het beste voor andere mensen te zoeken. God wil het beste voor ons. Daarom maakte hij het hele universum, zodat we naar hem toe – naar zijn liefde worden getrokken.

Gods liefde moeten we delen

Omdat God liefde is, geeft hij zichzelf. Als we zien dat hij zichzelf aan ons geeft, laat dat ons de zin van ons leven zien, dat betekent, Gods liefde te kennen en hem lief te hebben. Daarvoor heeft hij ons gemaakt. Hij wil niet alleen dat wij zijn liefde ervaren, maar dat wij een diepe relatie met hem en met andere mensen hebben.

Jezus zei:

Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. (Markus 12:29b-30)

God stelt ons in staat om met ons hele hart lief te hebben. Dat is mogelijk als we de perfecte liefde van God kennen, accepteren en ervaren. Ondanks onze zonden kunnen we Gods liefde kennen en ernaar verlangen, omdat hij ons goed heeft gemaakt.

Gods liefde is de enige liefde, die ons werkelijk kan vervullen

God maakte ons om ons op een volkomen manier lief te hebben – om door hem gerespecteerd en geacht te worden. Mensen zoeken deze liefde vaak in andere mensen en worden dan teleurgesteld. Want zelfs als we perfect zouden zijn, dan zouden we toch nog niet in staat zijn om dit verlangen in elkaar te vervullen. Onze begrensde liefde kan nooit groot genoeg zijn om elkaar de werkelijke identiteit en waarde te geven die alleen God kan geven. Alleen God kan ons verlangen stillen om op een volkomen manier liefde te ontvangen. Hij alleen is de bron van die liefde.

Blaise Pascal (Natuurkundige/Filosoof 1623–62) schreef over het gevaar als iemand de perfecte liefde in de mens zoekt: “ik ben niet het einde der dingen en ik heb niet de middelen om hen te bevredigen. Sta ik niet op het punt om te sterven? En dan sterft het object waaraan ze zich vasthouden .…”2

Mensen zoeken de liefde op verschillende plekken. Liefde te ontvangen is het meest centrale doel in het leven, geacht te worden, geaccepteerd, geëerd. Bewust of onbewust zoeken ze daarin hun identiteit. Gods liefde is anders. God maakt ons niet het centrum van alles, zoals de mensen dat doen als ze elkaar bijvoorbeeld vertroetelen. God leert ons dat onze vervulling niet ontstaat als we in het centrum van de aandacht staan, maar doordat we onszelf onbaatzuchtig aan anderen geven. We leren dat van hem. Hij wil niet om egoïstische redenen worden geprezen, maar omdat wij niet op een vervulde, zinvolle manier kunnen leven als we niet door hem zijn vervuld – de bron van liefde.

Als mensen proberen deze liefde in andere mensen te vinden, dan stellen ze mensen op de plaats van God. Dat is niet fair ten opzicht van mensen en ook niet ten opzichte van God. Een mens kan hun verwachtingen niet vervullen – hij is te beperkt en feilbaar en zo een verwachting is een te grote last voor een mens, die hij zelf niet kan dragen omdat hij zelf deze volkomen liefde van God nodig heeft.

Als iemand God afwijst, dan is hij gedwongen zijn waarde en identiteit te zoeken in wat hij doet en in hoeverre andere mensen hem accepteren. Hij voelt dat hij liefde nodig heeft, maar hij zal vaak teleurgesteld zijn als hij die liefde in mensen zoekt. Het zet de relaties erg onder druk en het neemt de vrijheid van andere mensen weg. Die liefde is egoïstisch en niet onbaatzuchtig.

Gods liefde is zuiver en onbaatzuchtig

Zuivere, onbaatzuchtige relaties tussen mensen zijn alleen mogelijk als ze gebaseerd zijn op Gods zuivere en onbaatzuchtige liefde.

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad. (1 Johannes 4:19)

God stelt ons in staat om andere mensen lief te hebben zonder iets terug te verwachten, onafhankelijk van hoe ik me voel of wat er gemakkelijker voor me is – zonder egoïstische begeerten of om eer voor mijzelf te zoeken. In zulke relaties moet ik er niet naar streven om geaccepteerd of geëerd te worden of de vervulling van mijn begeerten te vinden, omdat God mij geeft, wat ik werkelijk nodig heb. Dan ben ik vrij om deze liefde blij met andere mensen te delen.

Gods liefde spreekt de waarheid

Het Oude Testament citeert een gebed, waarin we gedachten vinden, die we allemaal wel eens bij andere mensen hebben beleefd of die we misschien in ons eigen leven hebben gezien…

Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. (Psalm 62:5b)

Werkelijke liefde is zuiver en puur, omdat ze op de waarheid gebouwd is – ook als de waarheid te zeggen niet altijd makkelijk is en niet altijd met goede gevoelens gepaard gaat.

zij (de liefde) verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, (1 Korinthe 13:6)

Een dokter geeft soms medicijnen, die bitter smaken, maar hij doet het, omdat hij weet dat dat de patiënten helpt. Het zou geen liefde zijn, als hij ze de patiënten niet zou geven omdat hij wil dat de patiënten hem aardig vinden of dat ze voor een moment een goed gevoel hebben. Op dezelfde manier geeft ware liefde andere mensen wat ze werkelijk nodig hebben en per se wat aangenamer is.

Gods liefde in Jezus

God is mens geworden omdat hij ons liefheeft

Het feit dat God het universum en ook de mens heeft gemaakt is een duidelijk getuigenis van Gods liefde. Maar doordat hij Jezus mens liet worden en naar de aarde stuurde laat hij zijn liefde om de duidelijkste manier zien. Hij kwam zo dicht naar ons toe om door zijn leven en dood te laten zien hoe veel hij van ons houdt en dat hij ons wil redden. Zijn grote genade liet hij ons zien doordat hij ons de mogelijkheid geeft om vergeving te krijgen en bevrijdt te worden van de zonde.

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh. 4:9)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh. 3:16)

Door Jezus zijn we met God verzoend

Gods liefde te accepteren betekent Jezus te accepteren en te accepteren hoe zondig we waren en hoe zeer we de vergeving van God nodig hebben.

God geeft ons alles wat we nodig hebben om ons in staat te stellen om andere mensen lief te hebben en het goede te doen. Als we zondigen, dan maken we misbruik van deze goede gaven van God en gebruiken ze voor slechte dingen en respecteren niet waarvoor we ze hebben gekregen. Als een zoon van zijn liefhebbende vader die voor hem zorgde een erfenis krijgt en die dan verkwist en voor slechte pleziertjes gebruikt, dan onteert en verwerpt hij zijn vader. Zo onteren en verwerpen wij ook God als we hem niet vragen hoe hij wil dat wij leven.

Toen we Jezus leerden kennen, liet hij ons door zijn leven en dood zien hoe zeer we God verworpen hebben door onze zonden. Hij hielp ons berouw te hebben van onze zonden en vergeeft ons als we hem accepteren.

Hem te accepteren wordt niet alleen door woorden uitgedrukt, maar in onze hele houding en daardoor dat wij ons hele leven door hem laten veranderen.

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen,  met Christus levend gemaakt –  uit genade bent u zalig geworden —  … (Efeziërs 2:4–5)

Jezus te accepteren betekent te accepteren wat hij heeft geboden

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. (Joh. 14:15)

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. (Joh. 14:21)

God heeft ons zo zeer lief dat hij niet allen zijn zoon heeft gezonden om ons te redden maar hij gaf ons geboden door Jezus zodat wij volgens de geboden kunnen leven en zo kunnen leven als Jezus heeft geleefd.

Jezus gaf ons het gebod iedereen lief te hebben

Vaak is de liefde van mensen beperkt tot hun vriendenkring on familie – volgens hun eigen voorwaarden, wie ze het waard vinden om hun liefde te ontvangen.

Iedereen lief te hebben betekent het beste voor iedereen te zoeken zonder bevoordeling – niemand voor te trekken. Alleen deze vorm van liefde is onbaatzuchtig.

Dat is niet een geheel nieuw gebod. In de boeken van Moses staat:

15 U mag geen onrecht doen in de rechtspraak,  u mag geen partij trekken voor de arme  en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. 16 U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan, u mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de HEERE. 17 U mag in uw hart uw broeder niet haten.  U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laadt. 18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar  u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. (Leviticus 19:15–18)

43 U hebt gehoord dat er gezegd is:  U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 44 Maar Ik zeg u:  Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en  bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? 47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Mattheüs 5:43–48)

De liefde van Jezus betekent de waarheid te zeggen

Jezus liet door zijn hele leven en zijn dood zien wat het betekent om iedereen lief te hebben. Hij wist dat de verzoening met God is wat de mensen het meest nodig hebben en wat de mensen hindert, is blindheid en zonde. Daarom betekende zijn liefde ook dat hij huichelarij op een duidelijke manier afwees en dat hij mensen ertoe leidde hun leven voor God te beoordelen. Jezus leefde zonder zonde en daarom was zijn leven een spiegel die de mensen liet zien wie ze werkelijk waren. Mensen die hem dan aannamen kon hij tot berouw en vergeving leiden, maar veel mensen verworpen hem omdat ze niet wilden dat ze werden geconfronteerd met zijn rechtvaardigheid en zijn eerlijke liefde. Hij zei duidelijk de waarheid tegen iedereen en liet hen zien wat ze moeten veranderen. Daarom haatten veel mensen hem en doodden hem uiteindelijk. Vandaag de dag verwerpen ook veel mensen de waarheid, die hij verkondigde.

Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; (…) Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet. (Johannes 8:42 en 45)

…en daarom werd hij verworpen door de mensen.

Door het leven van Jezus kunnen we zien dat ware en eerlijke liefde niet noodzakelijk aantrekkelijk of fascinerend is (voor mensen die hun eigen genietingen zoeken) of verbonden met diepe emoties. Helaas vindt niet iedereen de liefde van God fijn en je kunt niet iedereen helpen of aantrekken met deze liefde.

De liefde van Jezus kan zich alleen in de gemeente werkelijk ontplooien

En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder. (Markus 3:34–35)

Als mensen liefde afwijzen, dan zijn ze daardoor van God en van elkaar gescheiden. Mensen, die de liefde van God niet accepteren kunnen niet op een ware en onbaatzuchtige manier liefhebben.

Alleen mensen die de bron van de liefde willen liefhebben en door hem gevoed willen worden, kunnen of willen deze liefde aan elkaar geven.

In een ware, Bijbelse kerk heeft iedereen de beslissing genomen om volgens de liefde van God te leven – om hem te dienen met hun hele leven en ook om gediend te worden. Het is de liefde, die hen samenbindt, niet een menselijke hiërarchie of organisatie. Als de liefde koud wordt, dan valt de kerk uit elkaar. Als ze elkaar liefhebben, dan groeit de kerk en wordt ze volwassen.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. (Johannes 15:12–14)

Mensen die Jezus liefhebben delen hun leven met elkaar. Dat is de kernboodschap en praktijk van het hele Nieuwe Testament.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:34–35)

Helaas is het heel moeilijk om mensen te vinden die vandaag de dag in de praktijk zo willen leven. In de religieuze wereld vindt men vaak individualisme, egoïsme en consumeren. Als mensen hun leven niet met elkaar willen delen in deze liefde, dan laten ze daarmee zien, dat ze geen discipelen van Jezus zijn.

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Johannes 4:20–21)

Liefde is een gebod. Het bemoedigd ons en geeft ons hoop dat het mogelijk is om Jezus te volgen en in liefde te leven, zelfs vandaag de dag. Hij zou niet de opdracht tot deze liefde hebben gegeven als het niet mogelijk zou zijn. Zelf zouden we niet in staat zijn om dat te doen maar met zijn hulp kunnen we het doen – we kunnen het enige ware doel in het leven vervullen en de enige liefde vinden die ons kan vervullen. Daarvoor zijn we geschapen door God. Zonder die liefde is het leven leeg en zinloos.

En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. (Handelingen 4:32)

Wij hebben het voorbeeld van de eerste christenen in het boek “Handelingen” in de bijbel. Zij hadden elkaar zo lief dat het voor hen heel natuurlijk was hun hele leven met elkaar te delen – ook hun bezit. Zij leerden deze liefde van Jezus en van de apostelen. Zij kwamen elke dag in hun huizen samen en hielpen elkaar op een diepe manier om geestelijk te leven en dicht bij God te zijn.

Dit is de liefde die christenen voor elkaar moeten hebben. Alleen op die manier kunnen we werkelijk een licht voor de wereld zijn en laten zien dat Jezus ons van de zonde vrijmaakt en dat hij in ons werkt met de kracht, die de wereld (ook de religieuze wereld en zogenaamde kerken) niet kent en niet kan namaken.

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn, … (1 Joh. 3:18–19a)

Zoek jij dit enige ware doel in je leven? Breng jij deze liefde in de praktijk?

Wij zouden ze graag ook met jou delen!

Scroll to top ↑


Voetnoten:
  1. Als Bijbelvertaling hebben wij de Herziene Statenvertaling geciteerd. 
  2. Pascal, B. (1910). Thoughts. (W. F. Trotter, Trans.). New York: P. F. Collier and Son.