De waarde van reinheid — de omgang met seksualiteit

Waarover gaat het in dit artikel?

Met deze tekst willen wij mensen helpen zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die het gebruik van seksualiteit met zich meebrengt.

Als vooral jonge mensen zuiver en rein willen leven dan oefenen leeftijdsgenoten en ook de verheerlijking van seksualiteit in de media helaas veel druk op hen uit. Wij willen mensen bemoedigen daaraan weerstand te bieden.

1 Slechts weinig mensen zijn zich bewust van de maatstaf van God

Ieder mens wordt met het onderwerp seksualiteit geconfronteerd. Helaas zijn zich maar weinig mensen bewust van de consequenties van het gedrag op dit gebied voor de ontwikkeling van hun geweten en heel hun persoonlijkheid en voor de respectvolle manier van omgaan met andere mensen, in het bijzonder van het andere geslacht.

Wij zien dat heel veel mensen, ook in de zogenoemde christelijke wereld of in de „kerken“ in hun gevoelens, denken, spreken en handelen ver weg zijn van de maatstaf van God ten aanzien van dit onderwerp. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

Of zelfbevrediging / masturbatie zonde is, is voor veel mensen niet meer duidelijk. Dat mensen rein het huwelijk ingaan (dat betekent dat ze met de seksuele relatie wachten), komt nog zelden voor. Zulke opvattingen gelden als ouderwets en kleingeestig. Pornografie wordt vaak nog als slecht of niet normaal gezien. Toch vind je nog weinig „christelijke“ jonge mannen, die zulke perverse en diep mensonterende beelden nog niet hebben „geconsumeerd“. Over reinheid in het huwelijk wordt bijna niet gepraat. Dat iemand na een echtscheiding weer trouwt, is in de meeste „kerken“ al heel normaal. Door hoe meisjes en vrouwen zich opmaken en kleden, verleiden ze de mannen tot onreine blikken. Daarover wordt zelden gesproken.

2 De Heilige Schrift maant tot reinheid

In de bijbel vinden we duidelijke vermaningen en bemoedigingen tot reinheid op seksueel gebied. De bijbel eist een hoog moreel niveau voor de omgang van het mannelijk en vrouwelijk geslacht met elkaar. Dat is een belangrijk kenmerk van de openbaring van het wezen en de wil van God. Het laat ook het duidelijke verschil zien tussen het christendom en andere religies en wereldbeschouwingen.

Als inleiding willen we een paar teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament citeren:

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. (Efeze 5: 1–5)1

Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Hebreeën 13: 4)

Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God. (1 Korinthe 6: 9–11)

Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. (Kolossenzen 3: 5–6)

Het is opvallend, dat ”ontucht” en ”onreinheid” in de Bijbel in één adem wordt genoemd met ”begeerte” (hebzucht). Ook in Efeze 4 wordt deze verbinding duidelijk (”onreinheid begerig te bedrijven”):

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, … (Efeze 4: 17–20)

De Bijbel legt duidelijk het egoïstische en hebzuchtige karakter van dit soort zonden bloot. Er wordt zo ook duidelijk gemaakt hoezeer die zonden in strijd zijn met het onbaatzuchtige karakter van de liefde en een vernietigend effect hebben op het vermogen van mensen om lief te hebben.

3 Liefde

Misschien klinkt het sommige mensen vreemd in de oren, maar liefde en seksualiteit zijn niet hetzelfde (identiek). Seksualiteit is slechts het seksuele aspect van de relatie tussen man en vrouw, en moet een uitdrukking zijn van hun liefde voor elkaar. Seksualiteit kan ook zonder liefde „functioneren“, maar God wilde dat niet zo. Mensen bedoelen vaak de seksuele bevrediging als ze het over liefde hebben, maar dat is een treurig teken van het verlies van hogere waarden.

Een paar verzen van Paulus laten iets zien over wat liefde kenmerkt:

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. (1 Korinthe 13: 4–7)

Liefde zoekt wat het beste is voor de medemens, ook als dat betekent dat je een moeilijke weg moet gaan. Liefde is niet egoïstisch en verwacht niet de vervulling van de eigen wensen en plannen. Liefde wil de medemens beschermen voor wat zijn eerbaarheid en waardigheid kapot maakt. Daarom kan de liefde ook streng zijn; vooral streng tegen je eigen zelfzucht en tegen zelf aantrekkelijk te willen zijn (ijdelheid). Liefde neemt geen bezit van de medemens, maar respecteert zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid voor God, de schepper. Omdat de liefde onbaatzuchtig is, wordt ze niet bitter als iemand de liefde niet beantwoordt of veracht.

4 Veel mensen verwarren liefde met verliefdheid

… emotioneel gaan de gevoelens in de hoogte, wat al snel tot een diepe val kan leiden.

Deze roes van gevoelens ontstaat vaak door het feit dat mensen elkaar tot het middelpunt van hun leven maken en op die manier de plaats innemen die alleen voor God is bedoeld. Veel mensen zoeken – bewust of onbewust – er hun eigenwaarde in, hoe begerenswaardig en aantrekkelijk ze voor mensen van het andere geslacht zijn. Als zo een relatie dan kapot gaat, is de teleurstelling groot. De confrontatie met de realiteit – dat je voor de ander toch niet zo belangrijk bent – vinden veel mensen moeilijk te dragen. Sommigen worden wanhopig, radeloos en vertwijfeld.

Maar ook als mensen elkaar in een huwelijk hun leven lang trouw zijn, zal de dood hen ooit scheiden. Op zijn laatst dán wordt duidelijk dat we ons levensgeluk niet moeten bouwen op mensen die we op een gegeven moment zeker zullen verliezen.

Alleen mensen die hun geborgenheid in de liefde van God vinden, zullen bewaard blijven voor de vertwijfeling, waarin veel mensen vervallen wanneer de partner wegvalt. De geborgenheid in God bewaart ons er ook voor de relatie op gevoelens te bouwen, die kunnen veranderen. Het is zeker waar dat gevoelens er op een bepaalde manier bij horen maar om levenslang trouw te kunnen zijn heb je nuchtere en onbaatzuchtige liefde nodig. Die wordt zichtbaar als je bereid bent om je eigen plannen, wensen, gevoelens en verlangens niet de prioriteit te geven en een dienende houding tegenover elkaar te hebben en samen of voor elkaar de wil van God te zoeken.

Relatie op basis van gevoelens en uiterlijk

Jonge mensen zijn meestal nog niet rijp om zulke gevoelsmatige aantrekkingskrachten van het verliefd-zijn de juiste plaats te geven en beginnen onverhoeds aan een seksuele relatie. Nog voordat het bewustzijn kan ontstaan dat seksualiteit waardevol is en veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt, wordt de basis daarvoor al kapot gemaakt. Als seksualiteit wordt gebruikt om lusten te bevredigen ontstaat een onverzadigbaar egoïsme en het drijft de mensen tot een fatale verslaving aan een roes van gevoelens. Met relatie heeft dat dan uiteindelijk niet veel meer te maken, want bij een relatie gaat het erom op de ander gericht te zijn en het beste voor hem te willen, te zoeken wat hem werkelijk helpt en dient. Juist dit vermogen om lief te hebben, de ander te achten en hem als mens en niet als lustobject te zien wordt op die manier meer en meer kapot gemaakt. Het feit dat jongeren al vroeg op zoek gaan naar zulke belevenissen wordt ook bevorderd door de schaamteloze en ongeremde omgang met dit onderwerp in de media. Onreine en onkuise of dubbelzinnige beelden, teksten en advertentieslogans zie je helaas overal om ons heen.

De basis voor zulk soort relaties is vaak de uiterlijke schijn van de mensen. Men heeft dan het lichaam van de ander „lief“, de mooie buitenkant, zonder het innerlijke wezen van de ander werkelijk te kennen. Daarom concentreren jongere, maar ook oudere mensen zich op verzorging van het uiterlijk in plaats van aan de schoonheid van het karakter en de ziel te werken en om een volwassen persoon te worden, die over zijn hartstochten en driften heerst, in plaats van daardoor beheerst te zijn. Hierbij speelt ook de vaak schaamteloze mode een rol, die als doel heeft om het lichaam bijzonder „begeerlijk“ te presenteren en de gedachten van het andere geslacht in een onreine richting te leiden. Waar mensen aangewezen zijn op de aantrekkelijkheid van hun uiterlijk onthullen ze hun innerlijke leegheid en armoede.

Wat de schoonheid van de vrouwen vanuit Gods oogpunt moet zijn kun je in deze tekst in het Nieuwe Testament zien:

Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. (1 Petrus 3: 1–4)

5 Seksualiteit

God heeft de mensen seksualiteit gegeven zodat man en vrouw hun onbaatzuchtige en schenkende liefde tot uitdrukking kunnen brengen door het doorgeven van het geschenk van het leven aan hun nakomelingen. Het hoort bij de menselijke waardigheid om dit grote vertrouwen van de seksuele eenheid te bewaren voor een huwelijksrelatie, waar de mens bij één partner hoort en bij niemand anders. Deze relatie moet zijn gebaseerd op de wens en belofte om levenslang trouw te zijn en voor elkaar te zorgen en verantwoordelijk te zijn.

Juist deze hogere waarden, die in zo veel relaties ontbreken, zijn het die seksualiteit de waarde geven zoals God het wilde. Wij zien het resultaat van het hoge aantal scheidingen en van ouders, die hun kinderen dan alleen opvoeden.

6 Relaties zonder verplichting?

Helaas is het vandaag de dag al heel normaal dat jonge mensen een relatie beginnen zonder te trouwen.

Wanneer een man en een vrouw willen samenwonen zonder de openbare verbintenis van het huwelijk, is de vraag of  er sprake is van liefde, de onvoorwaardelijke bereidheid om trouw en verantwoordelijk te zijn. In een relatie, waar man en vrouw elkaar eerst even willen „uitproberen“, kan geen diep vertrouwen ontstaan, omdat het laat zien dat hun relatie erop gericht is hun eigen wensen te vervullen, en niet is gebaseerd op de wens om te dienen en te geven. Op ieder moment kan je ook gemakkelijk weer uit elkaar kan gaan als het niet „goed loopt“.

Veel mensen willen wel de lustbevrediging maar niet de verantwoordelijkheid. Ze willen volwassen zijn, maar de consequenties van hun handelingen niet dragen. Ze willen seksualiteit beleven, maar willen het leven niet doorgeven. Dan wordt het misbruik van seksualiteit een vreselijke vijand van het leven. Als iemand dan zwanger wordt, wordt vaak voor de dodelijke „oplossing“ van abortus gekozen. Helaas leidt het feit dat er zoveel ongeboren kinderen worden gedood bijna niemand tot het inzicht, dat een fundamentele omwenteling in het denken over de omgang met seksualiteit nodig is.

De anticonceptiepil lijkt een onschuldige oplossing te zijn en is bij vrouwen net zo gebruikelijk als seksuele relaties voor het huwelijk. Veel mensen worden er echter niet op gewezen welke ernstige gevolgen die voor de gezondheid van de vrouw kan hebben (daarover kun je gemakkelijk informatie vinden). Maar nog belangrijker is het feit dat de anticonceptiepil ook abortus-effect heeft. Het doel is namelijk niet alleen dat die pil een zwangerschap „verhoedt“, maar verhindert dat in het geval van een bevruchte eicel, de mens die net is ontstaan „onderdak“ in de baarmoeder vindt, dat hij nodig heeft om te overleven – en dus sterft hij.

Het respect voor de scheppingsorde van God, het respect voor de medemens en het respect voor het leven zelf verplichten ons dus tot de hoogste verantwoordelijkheid als het gaat om seksualiteit. Want het doel van de relatie tussen man en vrouw is het doorgeven van het wonder van het leven. Voordat de mens in staat is die verantwoordelijkheid te dragen moet hij eerst zichzelf opvoeden. Een kenmerk van een volwassen mens is onder andere dat hij over zijn driften heerst.

Daarom is het heel belangrijk voor iedere jongere, streng te zijn met zichzelf wat betreft zijn eigen seksuele begeerten, zodat seksualiteit in het huwelijk de juiste plaats kan innemen.

7 De schat van een rein hart

Als we als christenen over reinheid praten, dan is dat niet beperkt tot het gebied van seksualiteit. Ons streven naar reinheid heeft betrekking op alles wat we zijn: de gevoels- en gedachtenwereld, houdingen en motivaties, relaties, woorden en daden.

Jezus noemt de mensen zalig, die een rein hart hebben, omdat een rein hart de mens toegang geeft tot God, die zelf volkomen licht is (1ste Johannesbrief 1: 5).

Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5: 8)

Ook de gelovigen in het Oude Testament wisten dat al:

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. (Psalm 24: 3–4)

Voor de Joden was het hart de plaats waaruit de gedachten, de motieven en beslissingen voortkomen. In ons innerlijk wezen, wat van buiten niet zichtbaar is, moet alles licht, zuiver en rein zijn, want God kijkt naar het hart.

Een rein hart is oprecht, vrij van egoïstische achtergrondmotieven. Zo een hart wil in eenvoud en nederigheid dienen en ver weg blijven van alles wat niet eerbaar is. Zo een hart wil een rein geweten hebben en kijkt niet stiekem toch naar de verlokkingen van de wereld. Het rust in God, vol vertrouwen dat Hij geeft wat we nodig hebben.

De liefde waar God ons naartoe wil leiden moet deze eigenschappen hebben:

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. (1 Timotheüs 1: 5)

Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart, … (1 Petrus 1: 22)

Het volmaakte voorbeeld van deze liefde vinden we in Jezus. Hij ging in waarheid en oprechtheid met de mensen om. Hij ontmaskerde huichelarij en riep ook zondaren tot bekering. Hij zocht de verdwaalde mensen op en gaf troost en vergeving aan hen die een verbroken hart hadden, die werkelijk verdrietig waren over hun zonden. Hij gaf nederige mensen de hoop op Gods ontferming en sterkte ze, maar Hij verpletterde de hoop van hen die zelfingenomen waren. Doordat Hij bereid was om een onrechtvaardige dood te sterven, betuigde Hij de waarheid van Zijn woorden en de onbaatzuchtigheid van Zijn liefde. God wekte Hem op uit de dood en deze blijde boodschap werd verkondigd door de discipelen, die Hem na zijn opstanding uit de dood ontmoet hebben.

Daaruit ontstond de kerk, de gemeenschap van mensen die God serieus willen nemen en een rein leven willen leven. Hoewel niet veel mensen die wens hebben, bestaat de kerk toch ook vandaag.

Sommigen van ons zaten ook diep verstrikt in de bovengenoemde zonden. Toen Jezus ons tot bekering riep, ondergingen we een grote verandering. Waar we vroeger verslaafd waren aan onreine begeerten en zonden, hebben we, doordat we ons tot Jezus hebben gekeerd, de kracht en vrijheid gekregen om ”Nee” ertegen te zeggen. Ons leven kreeg zin door de liefde die God voor ons had. Wij weten en ervaren, dat Hij het beste voor ons wil en dat Hij er altijd is om ons in verleidingen en strijd te helpen. Zo hoeven we onze waarde er niet in te zoeken dat mensen ons aantrekkelijk vinden. Wij ervaren vrijheid van egoïsme om andere mensen het goede te kunnen geven en ze werkelijk in reinheid lief te hebben. Op onze gemeenschappelijke weg kunnen we elkaar sterken om trouw te zijn in de beslissing om een leven te leiden dat God behaagt.

We nodigen je uit om dit leven met God te leren kennen!

*******

We konden hier alleen maar in het kort iets schrijven over onze overtuiging ten aanzien van dit onderwerp en we zijn blij met vragen en reacties, die uit eerlijk interesse komen.

Scroll to top ↑


Voetnoten:
  1. Als Bijbelvertaling hebben wij, tenzij bij het citaat anders aangegeven, de Herziene Statenvertaling geciteerd.