Wie zijn wij?

Als men ons vraagt wie wij zijn, dan verwacht men vaak een naam van een bepaalde christelijke groepering of een religieuze organisatie.

Omdat we geen organisatie zijn of willen zijn, kunnen we ons ook niet met een bepaalde naam voorstellen. Ook de discipelen van Jezus gaven zichzelf geen bepaalde naam, maar werden aan hun boodschap en aan hun leven herkend. Later werden ze ”Christenen” genoemd omdat ze beleden dat Jezus de van God gekomen Christus is, die de redder voor de mensen is.

Zo zijn wij ook christenen, discipelen van Jezus. Wij willen het voorbeeld van de eerste christenen volgen en in ons leven in de praktijk brengen, wat we in de bijbel lezen. Wij horen niet bij een denominatie of organisatie. Wij zijn bij elkaar omdat iedereen van ons Jezus wil volgen, onze Heer en onze God (Johannes 20: 28) en niet omdat wij daartoe verplicht zijn door statuten of organisatieregels.

En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! (Johannes 20: 28)

Wij zien de Bijbel als de enige basis voor de christelijke leer. Daarom komen we elke dag bij elkaar, om samen over Gods woord na te denken. Wij willen de Bijbel serieus nemen als autoriteit voor ons geloof en leven en we willen de Bijbel in het licht van de historische en literarische achtergrond lezen en daarbij ons door God gegeven verstand gebruiken om hem steeds dieper te begrijpen. We willen zowel de fundamentalistische als ook de liberale fouten in hun zicht op de Bijbel vermijden en we zijn ons bewust dat we alleen door de hulp van de Heilige Geest de bijbel op de juiste manier kunnen begrijpen.

Wij zijn het wel eens met de belijdenissen van de eerste eeuwen, in het bijzonder de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athenasius.

Voor ons is het geloof een realiteit die alle gebieden van ons leven vervult en niet een onderhouden van tradities.

Onze gemeenschap is klein in getal en bestaat uit mensen die oorspronkelijk in de verschillendste religieuze of sociale achtergronden zijn opgegroeid en met verschillende beroepen. Wij willen voor elkaar broeders en zusters zijn, die God als gemeenschappelijke Vader en Jezus als gemeenschappelijke Heer vereren.

Wij zijn tegen hiërarchische structuren omdat zij duidelijk in tegenstrijd zijn met het Woord van God en de broederlijke liefde. Wij zijn ervan overtuigd dat de eenheid, die God wil dat er onder de christenen is, niet bewaard mag worden door controlerende menselijke structuren of autoriteiten. Wij denken dat de eenheid de vrucht is van gehoorzaamheid van elke volgeling van Jezus tegenover de Heilige Schrift. Wij zijn in eenheid omdat iedereen van ons bereid is om dat te accepteren en te volgen wat God geopenbaard heeft in de Bijbel, en herkenbaar heeft gemaakt voor iedereen.

Op het moment kennen we christenen in een paar landen, maar we zouden het heel fijn vinden om onze andere broeders en zusters in andere landen en continenten te leren kennen. Wij denken dat het een grote zonde zou zijn tegen de broederlijke liefde als christenen naast elkaar wonen, en niet de behoefte hebben elkaar werkelijk diep te leren kennen. In de eerste brief van Johannes schreef de apostel:

Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood. (…) Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. (1 Johannes 3:14 en 16)

P.S. Om elk misverstand te verhinderen willen we nog een keer duidelijk zeggen, dat we niets te maken hebben met de zogenaamde International Church of Christ of splintergroeperingen die na hun instorting zijn ontstaan.

Wij zijn ook geen aanhangers van de moderne ”Profeten” of ”Messiassen” zoals William M. Branham, E. G. White, Joseph Smith, Sun Myung Moon. Jezus bracht ons de volle, laatste en directe openbaring, waarvan Hij zelf het einde is.

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat ik alles, wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. (Johannes 15:15)

Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, … (Hebreeën 1: 1–3)

De boodschap van Jezus is afgesloten en kan niet gecompleteerd worden door zelfbenoemde profeten.

Bijbelteksten geciteerd volgens de Herziene Statenvertaling

Scroll to top ↑